Bouwstenen

De huisstijl bestaat uit een aantal bouwstenen. Deze bouwstenen zorgen, samen met het logo, voor het juiste merkbeeld: 

Kleur

De huisstijl van de gemeente Delft heeft een primair kleurenpalet van Delfts Blauw in drie vaste kleuren en wit. Delfts Blauw speelt de hoofdrol in alle communicatiemiddelen.

Naast de vier basiskleuren kan er per communicatiemiddel één extra kleur aan dit palet worden toegevoegd. Deze accentkleur is vrij te kiezen. Het is niet toegestaan om meerdere accentkleuren per middel te gebruiken.

Er zijn een aantal vuistregels:

 • Gebruik kleuren altijd op 100%. Het is niet toegestaan om tinten of kleurverlopen te maken van de drie kleuren Delfts Blauw of de gekozen extra accentkleur.
 • Zet geen kleuren met transparantie over elkaar heen: hierdoor ontstaan nieuwe onwenselijke kleuren. Het toepassen van transparantie is alleen toegestaan over een foto.
 • Houd bij het kiezen van een accentkleur rekening met de toegankelijkheid (leesbaarheid) voor alle gebruikers.
 • Kleurtinten zijn alleen toegestaan om de toegankelijkheid van informatie te verbeteren. Dit is het geval bij complexe tabellen/grafieken met veel variabelen. Online is het toegestaan om meer dan één extra kleur te gebruiken als het de user experience (gebruikerservaring) verbetert. 

Licht blauw

CMYK:  40/10/0/0
PMS:  543
RGB:  163/203/238
Hex:  #a3cbee
Ral:  5012
Folie:  Soft Blue 100-453
Verf:  1030  R80b

Delft blauw

CMYK:  100/35/0/0
PMS:  3005
RGB:  0/120/200
Hex:  #0078c8
Ral:  5017
Folie:  Sky Blue 100-415
Verf:  3070  R90b

Donker blauw

CMYK:  100/70/0/60
PMS:  295
RGB:  0/40/85
Hex:  #002855
Ral:  5003
Folie:  Saturn Blue 100-1579
Verf:  6040  R80b

Wit

CMYK:  0/0/0/0
RGB:  255/255/255
Hex:  #ffffff

Accent

100%

Toegankelijkheid in druk en online

De toepassing van gekleurde, zwarte en witte typografie op kleurvlakken is onderzocht. Daarbij is uitgegaan van een goede leesbaarheid van teksten in corps 9,5 pt in druk en in print. Bij een groter corps kunnen deze richtlijnen losser worden toegepast, met inachtneming van de leesbaarheid.

* AA toegankelijkheid van content refereert naar de 3 niveaus van website-toegankelijkheid (A, AA en AAA) zoals die op Europees niveau zijn afgesproken in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Doel van de WCAG 2.0-webrichtlijnen is iedereen toegang te verschaffen tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit. WCAG 2.0 is een overheidsstandaard.

Leesbaarheid print

Leesbaarheid online

 

Grid

Het grid of stramien van vierkante tegels, hierna 'tegelgrid', vormt de basis van een juiste toepassing van de huisstijl van de gemeente Delft. De ruimte tussen de tegels noemen we het 'voegwit'.  Dit voegwit moet altijd worden toegepast in wit. 
Toepassing van het grid in specifieke middelen, bijvoorbeeld A-3 krant t.o.v. A-3 poster vraagt om meer vrijheid in de maatvoering. Schalen van het grid kan in stappen van 10%.  

Er zijn basisbestanden beschikbaar met stramienen voor de verschillende A-formaten.

A6 formaat > Grid 50%
A5 formaat > Grid 70%
A4 formaat > Grid 100%
A3 formaat > Grid 140%
A2 formaat > Grid 200%
A1 formaat > Grid 300%
A0 formaat > Grid 400%   

Positie van het logo

Het logo staat altijd aan de rechterzijde van het communicatiemiddel. De positie van het logo is vrij maar altijd gerelateerd aan het tegelgrid. 

Alinea-grid

Het tegel-grid (weergegeven in grijs) dat in de basisbestanden is opgenomen geeft de voorkeurspositie aan voor plaatsing van grafische elementen als bijvoorbeeld de vlakken/kaders, foto’s en illustraties. Daarnaast biedt een breed inzetbaar kolomstramien (weergegeven in blauw) vrijheid in het zetten van teksten. De kolombreedte mag naar behoefte worden toegepast en afgewisseld binnen dit grid.

 • Plaats tekstkaders op het kolomstramien. Teksten binnen het kader hebben een marge van 5 mm.
 • Het kader kan zowel positief met een omlijning als diapositief met een achtergrondkleur worden toegepast.
 • Omlijning en achtergrondkleur mogen in het volledige kleurpalet toegepast worden.
 • Kaders hebben altijd rechte hoeken van 90 graden en mogen niet onder een hoek gezet worden.

Vormentaal

De vormentaal in de huisstijl van de gemeente Delft is gebaseerd op het tegelgrid. Vierkante tegels met voegwit zorgen voor verbinding tussen de redactionele elementen. De vierkante tegelvormen raken elkaar altijd, ze zijn dus letterlijk het verbindende element.

 • De maatvoering van de tegels volgt het onderliggende tegelgrid.
 • Er is altijd één tegel gekoppeld aan het logo. Deze tegel is in één van de huisstijlkleuren blauw op 100%. 
 • Zorg ervoor dat de tegelvormen in het ontwerp elkaar raken.
 • Tussen de tegels is altijd voegwit zichtbaar.

Het is toegestaan tekstvlakken over foto’s op het tegelgrid te zetten. Dit kan met en zonder transparantie. Het tekstkader volgt het tegelgrid qua maatvoering maar heeft géén voegwit.

Extra vormen binnen de stijl: Attentievorm

De Attentievorm is een cirkel die je kan gebruiken voor korte teksten die extra aandacht nodig hebben, zoals een call-to-action of promotie.

 • De positie en maat van de Attentievorm is vrij, het is dus niet nodig deze te relateren aan het tegelgrid.
 • Je kunt de Attentievorm in één van gemeentelijke huisstijlkleuren zetten, maar het is ook toegestaan deze in de vrij te kiezen extra kleur te gebruiken.
 • De Attentievorm heeft een 'dropshadow' van 1mm, met afstand 1mm. De kleur  van de dropshadow is 50% multiply zwart.
 • Het is niet toegestaan andere abstracte grafische vormen te gebruiken. 

Typografie

De gemeente Delft huisstijl heeft één herkenbaar lettertype voor alle communicatie in drukwerk én online: ‘Gill Sans MT Pro’. Gill is een schreefloos lettertype met een vriendelijke uitstraling en een zeer goede leesbaarheid.

Print en drukwerk

Professioneel drukwerk maakt altijd gebruik van de Gill. 

Kantoorautomatisering

Voor gebruik in kantoorautomatisering zoals Word en Powerpoint kiezen we voor het font Arial.

Online

Ook online gebruiken we de Gill. Wij raden aan de Gill Book en Gill Light voor beeldbepalende teksten in te zetten. Daarnaast wordt het websafe font de Arial gebruikt. Arial is de fallback voor de Gill Book en de Gill Light.

Alineastijlen

In professioneel geproduceerd drukwerk wordt alle typografie in de Gill gezet. Er mogen geen andere fonts gebruikt worden.

 • De standaard alineastijlen (paragraph styles) zijn opgenomen in de InDesign-basisbestanden.
 • Als de doelgroep (bv. ouderen) of het doel van het communicatiemiddel erom vraagt mag worden afgeweken van deze alineastijlen. 
 • Alle teksten zijn links lijnend tenzij een andere uitlijning functioneel nodig is, zoals bijvoorbeeld bij een rechts lijnende cijferkolom in een tabel. Alinea’s mogen niet uitgevuld worden.
 • De alineastijlen mogen in kleur toegepast worden maar let op een goede leesbaarheid. Delfts Blauw blijft leidend. 

Titels

 • Titels staan altijd in onderkast en starten met een beginkapitaal (hoofdletter). Titels en koppen in wervende posters zijn hierop een uitzondering.
 • De corpsgrootte van titels en koppen is variabel. Deze is afhankelijk van de beschikbare ruimte, de lengte van de tekst en het doel. 
 • Het is niet toegestaan binnen een titel of kop verschillende gewichten te gebruiken.

Overzicht van de alineastijlen

1. Titel: Corpsgrootte: vrij, Gewicht: vrij, Interlinie: vrij

2. Kop: Corpsgrootte: vrij, Gewicht: vrij, Interlinie: vrij

3. Inleiding: Corpsgrootte: 14, Gewicht: Book, Interlinie: 18

4. Paragraafkop: Corpsgrootte: 16, Gewicht: Medium, Interlinie: 18

5. Paragraafkop subkop: Corpsgrootte: 13, Gewicht: Medium, Interlinie: 5 mm

6. Tussenkop: Corpsgrootte: 10, Gewicht: Bold, Interlinie: 5 mm, spatiering: +5

7. Broodtekst: Corpsgrootte: 9,5, Gewicht: Book, Interlinie: 5 mm, spatiering: +5

8. Broodtekst invert: Corpsgrootte: 9,5, Gewicht: Medium, Interlinie: 5 mm, spatiering: +5

9. Bijschrift: Corpsgrootte: 8, Gewicht: Book, Interlinie: 12, spatiering: +5

10. Quote: Corpsgrootte: vrij, Gewicht: vrij, Interlinie: vij

Grafieken en tabellen

 • Bij complexe data met veel variabelen is het toegestaan om meerdere accentkleuren te kiezen en zo de leesbaarheid van de informatie te verbeteren.
 • Pas waar mogelijk voegwit toe, maar zorg ervoor dat dit de overdracht van informatie niet verstoort.
 • In grafieken en tabellen is de maat van het voegwit vrij.

Fotografie en illustraties

Beeld is een belangrijk middel om het verhaal van de gemeente Delft te vertellen. Ons beeld laat zien dat Delft een stad is in beweging. Met een unieke combinatie van historie en cultuur, innovatie en kennisontwikkeling. De gemeente Delft werkt midden in de stad, voor de stad. Open, Samen, In beweging. We stellen de inwoners centraal, laten zien wie we zijn en waar we voor staan.

Fotografie en illustratie is bij uitstek geschikt om een communicatiemiddel een eigen gezicht te geven passend bij de communcatieboodschap. Illustraties zijn voorzover technisch mogelijk in het kleurenpalet van de gemeente Delft. De voorkeur gaat uit naar een heldere tekenstijl met simpele lijnvoering.

De onderstaande richtlijnen zijn verplicht voor alle beeldbepalende foto’s en illustraties. Pas deze richtlijnen waar mogelijk ook toe op redactioneel of inline beeld.

 • Open. De gemeente Delft is er voor iedereen. Zorg voor een realistische afspiegeling van de samenleving en de verschillende doelgroepen. Divers in leeftijd, etniciteit en sekse.
 • Samen. Verbindend en menselijk. Op beeldbepalende fotografie en illustraties staan minstens twee mensen die zichtbaar met elkaar zijn verbonden.
 • In beweging. De foto of illustratie laat een actieve of levendige situatie zien. De uitstraling is kleurrijk en positief. 
 • Echt Delft. De foto’s die we gebruiken zijn daarom realistisch en herkenbaar Delfts. 

 

 

 

Papier

Voor reguliere publicaties worden A-formaten gebruikt. Voor deze A-formaten zijn standaard C4- en C5-enveloppen beschikbaar. Het gebruik van A-formaten bespaart papier en kosten doordat er minimaal snijverlies is.

Het logo en het heldere kleurpalet vraagt om een frisse, heldere ondergrond. Er mag daarom geen off-white of getint papier gebruikt worden. Drukwerk mag uitsluitend worden gedrukt op papier dat is voorzien van het Forest Stewardship Councel (FSC) keurmerk.  

Het papier dat we gebruiken voor het drukwerk is hv gesatineerd mc wit. Alleen in bijzondere gevallen (zoals kaarten en magazines) is een afwijkende papiersoort mogelijk.